Tha Coimisean na Croitearachd a' riaghladh
agus ag adhartachadh mathas croitearachd ann an Alba
gus croitearachd a dhèanamh tèarainte san àm ri teachd.
EnglishGaelic

Riaghailtean an Aonaidh Ciùird (Riatanasan Foillseachaidh Tìm Ghoireasan) 2017

Tha Riaghailtean an Aonaidh Ciùird (Riatanasan Foillseachaidh Tìm Ghoireasan) 2017 ag iarraidh gum foillsich luchd-fastaidh na roinne poblaich fiosrachadh co-cheangailte ri tìm ghoireasan còmhla ris na ciad aithisgean a bhios rim foillseachadh ro 31 Iuchar 2018.  Tha luchd-fastaidh na roinne poblaich ann an comas ma tha fiù aon riochdaire aonaidh ciùird aca agus còrr air 49 neach-obrach FTE.

Is e seirbheisich chatharra a th’ ann an luchd-obrach Coimisean na Croitearachd, air am fastadh dìreach le Riaghaltas na h-Alba agus air am fo-fhastadh gu Coimisean na Croitearachd. Mar sin, tha tìm ghoireasan riochdairean aonaidh ciùird Coimisean na Croitearachd ann am foillseachadh Riaghaltas na h-Alba a dh’fhaodar a choimhead tron cheangal a leanas www.gov.scot/publications/facility-time-by-scottish-government-trade-union-representatives-2018-2019/

© Crofting Commission 2022Site MapSite by Plexus.