Tha Coimisean na Croitearachd a' riaghladh
agus ag adhartachadh mathas croitearachd ann an Alba
gus croitearachd a dhèanamh tèarainte san àm ri teachd.
EnglishGaelic

Ath-ghabhail

Is e ath-ghabhail a chanar ris an rèiteachadh nuair a cheadaicheas neach-gabhail croite do neach eile (ris an canar fo-neach-gabhail) pàirt den chroit aca no a' chroit gu lèir obrachadh agus/no na roinnean san ionaltradh choitcheann, airson ùine stèidhichte.

 1. chan eil ath-ghabhail air a' chroit agad a' toirt buaidh air còir gabhaltais neach-gabahil
 2. feumaidh ath-ghabhail de chòrr air deich bliadhna aonta bhon uachdaran
 3. chan eil ath-ghabhail a' toirt oirbh ur croit a chlàradh le Gleidheadair Chlàran na h-Alba.

Delegated Decision Making Parameters

Subletting - Section 27 of the Crofters (Scotland) Act 1993

 

 

Cuiridh an Coimisean gu h-àbhaisteach cuibhreachadh 5 bliadhna no nas ìsle air fo-mhàladh le croitearan gabhaltais neo-chòmhnaidheach.

Thèid tagraidhean le luchd-gabhail neo-chòmhnaidheach airson aonta a thaobh dàrna às-mhàladh no barrachd air a’ chroit aca airson ùine sam bith, a theinneachadh gu fèin-ghluaiseach gu Ìre 2.

Faodar aonta dìreach a dhèanamh:

 •  Ma tha an tagraiche neo-chòmhnaidheach agus nach eil iad a’ tagradh fo-mhàladh air a’ chroit airson an dàrna turas.
 •  Ma bhios an fho-neach-gabhail san amharc gu h-àbhaisteach a’ còmhnaidh taobh a-staigh 32 cilemeatair den chroit.
 •  Ma tha fianais an làthair gun tèid a’ chroit àiteach.
 •  Ma tha fianais an làthair gu bheil an t-uachdaran air aontachadh ri cleachdadh ùr gnothaicheil sam bith leis an fho-neach-gabhail san amharc (dh’fheumadh aonta a bhith air a shireadh leis a’ phrìomh neach-gabhail).
 •  Ma tha an tagraiche agus an fho-neach-gabhail san amharc air a thaisbeanadh gum bi na dleastanasan còmhnaidheachd agus cleachdadh fearainn air an coileanadh airson ùine an fho-mhàlaidh.
 •  Ma tha na sgilean aig an fho-neach-gabhail san amharc na molaidhean aca don chroit a choileanadh.
 •  Mura h-eil gearanan sam bith an làthair.
 •  Mura h-eil barrachd na trì croitean aig an fho-neach-gabhail san amharc a-cheana, agus nach eil iarrtas air a nochdadh airson a’ ghabhaltais.

Ma tha aon sam bith de na cumhachan sin nach eil air an coileanadh, thèid an tagradh a theinneachadh.

© Crofting Commission 2022Site MapSite by Plexus.