2023 Crofting Census Now Open: Your voice is essential in shaping the future of crofting. Submit your response online before 8th April 2024. Participate now at crofting.scotland.gov.uk/census and make a difference!

Tha Coimisean na Croitearachd a' riaghladh
agus ag adhartachadh mathas croitearachd ann an Alba
gus croitearachd a dhèanamh tèarainte san àm ri teachd.
EnglishGaelic

Trèigsinn gabhaltas croite

Tha a’ chòir aig croitear an gabhaltas croite aige a thoirt air ais don uachdaran. Feumaidh iad fios bliadhna a thoirt don uachdaran ann an sgrìobhadh,  agus bidh an trèigsinn èifeachdach bho Dhòmhnach Caingheis (28 Cèitean) no Fèill Mhàrtainn (28 Samhain).

© Crofting Commission 2024Site MapSite by Plexus.