Tha Coimisean na Croitearachd a' riaghladh
agus ag adhartachadh mathas croitearachd ann an Alba
gus croitearachd a dhèanamh tèarainte san àm ri teachd.
EnglishGaelic

Meudachadh Fearann Croite

Tha meudachadh croite a' ciallachadh fearann neo-chroite a chur ris a' chroit a th' ann a-cheana agus a bhith an uair sin na phàirt de ghabhaltas na croite sin. Tha e cudromach mus dèan sibh tagradh nach bi meud na croite, an dèidh don fhearann neo-chroite a chur ris, mòran nas motha na 30 heactair. 

Delegated Decision Making Parameters

 Enlargement of Crofts - Section 4 of the Crofters (Scotland) Act 1993

 

Faodar aonta dìreach a dhèanamh:

  •  Ma bhios am meudachadh na bhuannachd don chroit.
  •  Ma bhios am meudachadh na bhuannachd don chroitear.
  •  Mura cruthaich am meudachadh duilgheadasan ruigsinneachd.
  •  Ma tha an neach-gabhail a’ gèilleadh do an dleastanasan reachdail.  
  •  Ma bhios farsaingeachd na croite air a meudachadh, nas lugha na 36 heactairean.

Ma tha aon sam bith de na cumhachan sin nach eil air an coileanadh, thèid an tagradh a theinneachadh.

Feuch gun dèan sibh cinnteach gun cuir sibh a-steach ur foirm Tagradh Clàraidh bho Chlàran na h-Alba (RoS) còmhla ris an tagradh agaibh, ma bhios feum air. 

© Crofting Commission 2024Site MapSite by Plexus.