Tha Coimisean na Croitearachd a' riaghladh
agus ag adhartachadh mathas croitearachd ann an Alba
gus croitearachd a dhèanamh tèarainte san àm ri teachd.
EnglishGaelic

Sònrachadh - Gluasad còir fearainn

Is e sònrachadh an abairt a chleachdar airson iomradh a dhèanamh air gluasad gabhaltas croite bho chroitear gabhail, ris an canar an 'sònraichear' no an 'neach-gabhail a' dol a-mach', gu neach den roghainn fhèin ris an canar 'sònraiche' no an 'neach-gabhail ùr molta'. 

Ma chuireas Coimisean na Croitearachd aonta ris an tagradh agad, bidh gach nì a tha glèidhte anns a' ghabhaltas air a ghluasad gu an neach-gabhail ùr. 

Delegated Decision Making Parameters

Assignation - Section 8 of the Crofters (Scotland) Act 1993

Crìochan Cho-dhùnaidhean Tiomnaichte

Sònrachadh - Earrann 8 de Achd nan Croitearan (Alba) 1993

Faodar aonta dìreach a dhèanamh:

  •  Ma bhios an neach-gabhail san amharc gu h-àbhaisteach a’ còmhnaidh taobh a-staigh 32 cilemeatair den chroit, no gum bi taobh a-staigh 18 mìosan bhon ghabhaltas fhaotainn. 
  •  Mura h-eil barrachd air dà chroit aig an neach-gabhail a tha molta, agus nach deach iarrtas a dhèanamh airson a’ ghabhaltais.
  •  Ma tha fianais air a thoirt gun tèid a’ chroit àiteach.
  •  Ma tha fianais air a thoirt gu bheil an t-uachdaran air aontachadh do chleachdadh gnothaicheil sam bith leis an neach-gabhail a tha san amharc.
  •  Ma tha na sgilean aig an neach-gabhail san amharc na molaidhean aca airson na croite a choileanadh. 
  •  Mura h-eil gearanan sam bith air nochdadh.

Ma tha aon sam bith de na cumhachan sin nach eil air an coileanadh, thèid an tagradh a theinneachadh.

Feuch gun dèan sibh cinnteach gun cuir sibh a-steach ur foirm Tagradh Clàraidh aig Clàran na h-Alba (RoS) còmhla ris an tagradh agaibh, ma bhios feum air. 

© Crofting Commission 2024Site MapSite by Plexus.