skip to navigation
skip to page content
English

Fiosrachadh mu Fhearann Ionaltraidh

Airson fiosrachadh agus stiùireadh mu chùisean a tha co-cheangailte ri fearann ionaltraidh, coimheadaibh ris na duilleagan fo Fearann Ionaltraidh.   

Fiosrachadh mu Fhearann Ionaltraidh

Gaelic Language Plan Consultation

Our Gaelic Language Plan 2020 – 2025 is now out for consultation GLP 2020-2025 send your comments to jane.thomas@crofting.gov.scot before 18 March 2020.

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

© Crofting Commission 2020Site MapSite by Plexus.