English

Rod MacCoinnich

Neach-gairm/Coimiseanair Taghte

Clàr Ùidhean:

Tiodhlacan is Aoigheachd: Chan eil

Pàigheadh: Coimiseanair, Coimisean na Croitearachd, Director RMSS (Highland) Ltd, Sole trader farming.

Dreuchdan co-cheangailte eile: Chan eil

Cunnraidhean: Chan eil

Taigh, Fearann is Togalaichean: Teanroit, Beauly

Co-roinnean is Tèarainteachdan: Auction Markets; Financial Services.

Ùidhean Neo-ionmhasail: Chan eil

Cosgaisean Taghaidh: Chan eil

Chiad Aithris Dèante: 24/04/17

Atharraichte mu Dheireadh: 

 

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

Info@crofting.scotland.gov.uk

© Crofting Commission 2019Site MapSite by Plexus.