English

Malcolm MacMhathain

Coimiseanair Suidhichte

Clàr Ùidhean:

Tiodhlacan is Aoigheachd: Chan eil

Pàigheadh: Coimiseanair, Coimisean na Croitearachd; The Firm of Moy Farm, Lochaber Lodges (Rentals) Ltd; Moy Farm Services Ltd.

Dreuchdan co-cheangailte eile: Chan eil

Cunnraidhean: Chan eil 

Taigh, Fearann agus Togalaichean: Moy Farm, Fort William; 2 houses, Fort William.

Co-roinnean is Tèarainteachdan:  The Firm of Moy Farm (Partnership), Lochaber Lodges (Rentals) Ltd; Moy Farm Services Ltd.

Ùidhean Neo-ionmhasail: Chan eil

CosgaiseanTaghaidh: Chan eil 

Chiad Aithris Dèante: 31/01/2017

Atharraichte mu dheireadh: 09/05/2017

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

Info@crofting.scotland.gov.uk

© Crofting Commission 2019Site MapSite by Plexus.