English

Seumas Scott

Coimiseanair Suidhichte

Clàr Ùidhean:

Tiodhlacan is Aoigheachd: Chan eil

Pàigheadh: Coimiseanair, Coimisean na Croitearachd; Director of JMS Environmental Ltd.

Dreuchdan co-cheangailte eile: Chan eil

Cunnraidhean: Chan eil

Taigh, Fearann agus Togalaichean: Chan eil

Co-roinnean is Tèarainteachdan:  Chan eil

Ùidhean Neo-ionmhasail: Chan eil

Cosgaisean Taghaidh: Chan eil

Chiad Aithris Deante: 27/04/17

Atharraichte mu dheireadh:

 

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

Info@crofting.scotland.gov.uk

© Crofting Commission 2019Site MapSite by Plexus.