English

Seumas Scott

Coimiseanair Suidhichte

Clàr Ùidhean:

Tiodhlacan is Aoigheachd: Chan eil

Pàigheadh: Coimiseanair, Coimisean na Croitearachd; Director of JMS Environmental Ltd.

Dreuchdan co-cheangailte eile: Chan eil

Cunnraidhean: Chan eil

Taigh, Fearann agus Togalaichean: Chan eil

Co-roinnean is Tèarainteachdan:  Chan eil

Ùidhean Neo-ionmhasail: Chan eil

Cosgaisean Taghaidh: Chan eil

Chiad Aithris Deante: 27/04/17

Atharraichte mu dheireadh:

 

Seumas Scott

Decrofting Directions Online

As of today entries in the ROC Online will hold details of historic decrofting Directions that have been issued in respect of the crofts. Historic in this case means all decrofting Directions from 1977 up to and including the 31/08/2019. Read the full story Decrofting Directions Online

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

© Crofting Commission 2019Site MapSite by Plexus.